Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116831-118525

MIK och filmkunnighet

På Film Stockholm arbetar vi med medie- och informationskunnighet (MIK) på flera olika sätt, men en stor del sker genom det främjande arbetet och konsulentverksamheten för visning, spridning och filmpedagogik, där vi arbetar för ökad Filmkunnighet bland barn och unga. 

Filmkunnighet är centralt för att stärka alla delar inom medie- och informationskunnighet. Det rymmer allt från att analysera och värdera innehåll till att ha verktyg för att kunna delta och engagera sig i samhället. Filmkunnighet kan delas upp i  att du utvecklar kulturell, kritisk och kreativ kompetens genom att se, samtala om och skapa film. Alla dessa delar får du genom filmpedagogiken. För även om barn och unga lever i en digital värld och ständigt möter rörliga bilder och ny teknik innebär det inte per automatik att de är filmkunniga.

Filmpedagogisk verksamhet

Film Stockholm arbetar för att stärka infrastrukturen för filmpedagogik genom nätverksarbete och kompetensutveckling så att alla barn och unga i länet ska få fördjupad kunskap om rörliga bilder och bli filmkunniga. Detta sker bland annat genom att erbjuda länets kommuner konsultativt stöd för filmpedagogisk verksamhet, det kan handla om att hjälpa till med att utveckla idéer till filmpedagogiska projekt, både i skolan och på fritiden, utveckla filmkurser i kulturskolan eller kunskap om film på biblioteken.

Film Stockholm arbetar även med att stärka länets filmpedagogiska nätverk och gör just nu en kartläggning över fortbildningsbehovet för pedagoger i kulturskolan. 

Visningsverksamhet och skolbio

Film Stockholms visningsverksamhet har en viktig roll inom arbetet med MIK bland annat genom sitt uppdrag att konsultativt stötta länets kommuner i frågor som rör visning av film, som tex att verka för att samtliga kommuner i Stockholms län erbjuder skolbioverksamhet. Ett annat uppdrag är att stötta länets filmfestivaler, tillgodose behovet av filmklubbar i alla länets kommuner och på så sätt skapa förutsättningar för fler att se och samtala om film. Den gemensamma upplevelsen ger en ingång till att förstå filmens språk i en tid där rörliga bilder utgör en allt större del av unga människors vardag. Film stärker språk, identitet och kunskap om varandra. Film, precis som all kultur, bidrar till vår förståelse av oss själva och andra, den levandegör kunskap och utvecklar förmågan att tänka kritiskt. En grundläggande kompetens inom MIK.

Samverkan Film Stockholm och Regionbiblioteket

Under hösten 2019 genomförde Film Stockholm i samarbete med Regionbiblioteket en fortbildning för bibliotekarier på folkbiblioteken, ”Film + bibliotek = sant”. Fortbildningen bestod bland annat i praktiskt filmskapande men även av seminarium och föreläsningar utifrån MIK. Fortbildningen var en del av satsningen ”Digitalt först – med användaren i fokus” men fungerade även som ett slags förstudie för en gemensam MIK-konferens mellan Film Stockholm och Regionbiblioteket som vi hade förhoppning om att genomföra under 2020, men som nu planeras till 2021.  

Filmskapande och arbetet för ökad filmkunnighet har även en viktig roll i Regionbibliotekets läs- och skrivstärkande uppdrag. Många språkstärkande insatser kan koppla filmpedagogik till sig. Att skriva manus, få skapa sin egen berättelse, kanske delvis eller helt på sitt språk, stärker språkutveckling och självförtroende.