Så blir Filmbasens nya stöd – sök senast 22 februari

Publicerad: 2017-09-06

Under 2017 utökar Filmbasen stödet för kort- och dokumentärfilm och tar samtidigt bort den tidigare åldersgränsen. Årets första deadline för att söka det nya stödet är den 22 februari.Under 2015-2016 genomförde kulturförvaltningen på uppdrag av kulturnämnden en utförlig utredning kring filmen och den rörliga bilden i Stockholms län; ”Berättelser av vår tid”.Utredningen visade att nämndens satsning genom Film Stockholm och Filmbasen har haft en gynnsam effekt på filmlivet i Stockholms län men att det fortfarande finns en del väsentliga områden som behöver stärkas för en stark och hållbar utveckling inom länets filmliv.För att ytterligare stärka den konstnärliga utvecklingen inom kort- och dokumentärfilmen i länet har kulturnämnden i budget för 2017 beslutat om en särskild satsning om 1 miljon kronor i ett första steg. Stödet ska förutom kort- och dokumentärfilm även kunna ges till filmer i nya format och tekniker.Detta stöd läggs till det talangutvecklingsuppdrag och stöd som Film Stockholm redan bedriver på uppdrag av kulturnämnden genom Filmbasen, i samarbete med Botkyrka kommun.Vilka projekt kan få stöd?
Kulturförvaltningen/Film Stockholm har ett regionalt främjaruppdrag och de filmprojekt som ges stöd ska tillsammans utgöra en mångfald av berättare, berättelser, filmiska uttryck och tekniker. Stöd ska prioriteras till projekt av hög kvalitet och handläggande konsulent ska titta på faktorer som originalitet, hantverksskicklighet, angelägenhet och konstnärlig integritet.Stödet ska gå till kortfilm, dokumentärfilm eller filmer i nya format och tekniker (t.ex. webbserier, VR-filmer, konvergerad media). Stödet kan inte ges till lång spelfilm eller längre dramaproduktion för TV.Kortfilm definieras som filmer med en maxlängd på 60 minuter och kan vara ”live action” eller animation.Stödet ska ges till filmprojekt vars upphovspersoner är bosatta eller huvudsakligen verksamma i Stockholms län. Inspelning kan ske utanför länet.Upphovspersoner med projekt som görs i samband med eller under en grundläggande filmutbildning kan inte ansöka.Film Stockholm följer Svenska Filminstitutets mål och strävar efter en jämställd fördelning (50/50) av produktionsstödet inom yrkesrollen regissör.Olika typer av stöd
Kulturförvaltningen/Film Stockholm har definierat fyra olika målgrupper (A-D) som binder ihop det nuvarande talangutvecklingsuppdraget på Filmbasen med det nya stödet för kort- dokumentärfilm och film i nya format och tekniker. Målgruppens behov definierar vilken typ av stöd som kan erhållas på de olika nivåerna.A. Nybörjare: Ingen tidigare erfarenhet av filmskapande nödvändig. Stödet kan bestå av mindre stipendier (5 000-10 000 kronor), teknik och coaching. B. Talangutveckling Steg 1: Viss erfarenhet av eget filmskapande. Ingen producent behövs för ansökt projekt och stöd kan utbetalas som stipendium (10 000-25 000 kronor). Teknik och coaching kan erhållas.C. Talangutveckling Steg 2: På väg mot en etablerad nivå. Projekt över 50 000 kr måste sökas av juridisk person och med fler finansiärer än kulturförvaltningen/Film Stockholm. Finansiellt stöd (25 000-50 000 kronor), teknik och coaching kan erhållas.D. Yrkesverksam: Filmare som är att betrakta som yrkesverksam och erfaren. Projekt med ansökan över 50 000 kr måste sökas av juridisk person och projektet behöver fler finansiärer än kulturförvaltningen/Film Stockholm. Stöd kan ges i olika steg: utveckling- och produktionsstöd (25 000- 150 000 kronor).När kan man söka?
Stödet kommer att utlysas upp till fyra gånger per år. 2017 års första ansökningsdeadline är den 22 februari. Handläggningstiden är upp till åtta veckor.Kommande tidpunkter för ansökningsomgångar kommer att anges i god tid på Filmbasen.se och även kommuniceras via nyhetsbrev.Hur söker man?
Stödet söks precis som tidigare genom att man skapar en profil och gör en projektsida på Filmbasen.se. Mer detaljerad information om hur man söker det nya stödet kommer under januari 2017. Har du frågor om Filmbasens stöd? Mejla till info@filmbasen.se.