Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för filmstockholm.se

Film Stockholm AB ansvarar för den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur filmstockholm.se uppfyller lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. Vi arbetar löpande med att identifiera och åtgärda dessa brister.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från filmstockholm.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Brister i digital tillgänglighet

Tills vidare redovisar vi brister på ett övergripande plan och allt eftersom brister för respektive digital tjänst eller kanal, oavsett om den är nyutvecklad eller av äldre karaktär. För närvarande uppfyller vår webbplats och våra digitala tjänster delvis lagkravet för digital tillgänglighet.

Vi är medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier i WCAG på webbplatsen, inklusive våra digitala tjänster, inom följande områden:

 • Enstaka interaktionselement som inte går att nå via tangentbordsnavigering
 • Möjligheten att få hela gränssnittet uppläst
 • Vissa formulär kan ha fältetiketter som inte är klickbara eller som saknar hjälptext
 • Vissa PDF-filer kan sakna tillräcklig taggning eller vara felaktigt taggade
 • Vissa bilder kan delvis sakna information
 • Vissa filmer kan sakna textning

Innehåll som inte är fullt tillgängligt tillgänglighetsanpassas eller gallras från webbplatsen efter hand.

Oskäligt betungande anpassning

Film Stockholm AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Vissa PDF-filer som presenterar projekt som Filmbasen medverkat i (såsom STHLM Debut)
 • Vissa filmer som spelats in inom ramen för Filmbasens verksamhet

Film Stockholm AB saknar resurser för anpassning av innehållet, som härrör från Filmbasens verksamhet. Innehållet behövs inte för något aktivt administrativt förfarande.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Kartor som inte är avsedda för navigering
 • Digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll
 • Filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018 och vars innehåll inte behövs för att genomföra aktiva administrativa förfaranden

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av filmstockholm.se med DIGG:s tjänst Testa din webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 16 augusti 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 augusti 2021.