Uppdrag, ägare och styrning

Film Stockholm AB:s ägare Region Stockholm formulerar bolagets uppdrag och sätter ramen för verksamheten via ägardirektiv, mål och budget. Styrelsen följer upp och utvärderar verksamheten. Vd leder sedan den löpande verksamheten mot uppsatta mål. Film Stockholm AB är en del av Region Stockholms koncernbolag LISAB (Landstingshuset i Stockholm AB).

Ägardirektiv

Enligt ägardirektiven antagna i regionfullmäktige den 8 december 2020 ska Film Stockholm AB i samverkan med Stockholms stad och på sikt också tillsammans med övriga kommuner i länet, med andra närliggande regioner, näringsliv, bransch och andra relevanta aktörer, delta i investering i produktion av film och TV-serier samt attrahera produktioner till Stockholm genom filmkommissionsarbete. Investeringarna ska huvudsakligen dedikeras till film- och TV-produktioner som genomförs i Stockholm eller produceras av regionala produktionsbolag och/eller upphovspersoner.

Verksamheten kan bedrivas på flera sätt; samfinansiering, talangutveckling, kommissionär verksamhet och andra arbetssätt som förstärker strukturer för och incitamenten till filmproduktion inom regionen. Även fortbildnings- och annan utvecklingsverksamhet kan också bedrivas. Bolaget ska vara en samlande aktör för filmen i regionen och ska bland annat genom sin kommunikation och webb erbjuda en tydlig väg in till filmbranschens olika delområden. Detta i samverkan med Stockholms stad, Region Stockholms kulturförvaltning och länets övriga kommuner.

Bolagets uppdrag är att investera i filmer och TV-serier med konstnärlig och regional angelägenhet som speglar regionens befolkning och mångfald av berättelser. Vidare är bolagets uppdrag att investera i produktioner som skapar fler arbetstillfällen, generar regionala skatteintäkter och som kan bidra positivt till besöksnäringen samt bilden av Stockholmsregionen.